کارخانه عرضه شیشه سکوریت

در کارخانه عرضه شیشه سکوریت با حرارت دادن و نرم کردن شیشه و بلافاصله سرد کردن آن موجب استحکام شیشه و افزایش مقاومت آن در هر شرایطی می شوند.
کارخانه عرضه شیشه سکوریت در مراحل تولیدی خود شیشه را تا دمای بالایی و در حدود ۷۰۰ درجه حرارت می دهدکه سبب نرم شدن شیشه می شود. سپس شیشه نرم شدن شیشه را از جهات مختلف به سرعت خنک می کند که بخش های بیرونی آن زودتر سرد می شود و این تنش باعث مقاومت و نشکن شدن آن می گردد.