کارخانه تولید کننده شیشه سکوریت فلوت

کارخانه های تولید کننده شیشه، با سکوریت نمودن شیشه فلوت مقاومت آن را چندین برابر افزایش می دهند که امکان نصب آنها را در بخش های مختلف ساختمانی میسر می سازد.
شیشه های فلوت ساختمانی دارای مقاومت کمی بوده و در اثر برخورد ضربه به سرعت می شکنند. با توجه به این ضعف نیاز است تا از روش های مختلفی در جهت افزایش مقاومت این نوع از شیشه استفاده گردد تا با خیال آسوده بتوان از این محصول استفاده نمود. کارخانه های شیشه با سکوریت نمودن انواع شیشه های خام مقاومت آنها را تا پنج برابر افزایش می دهند.