کارخانه تولید کننده شیشه سکوریت شده

در طی کردن مراحل مختلف ساخت شیشه سکوریت شده در کارخانه تولید کننده شیشه، به دستگاه های مختلفی نیاز می باشد.
شیشه های خام در ابتدا به صورت قواره و در اندازه های سفارش داده شده برش می خورند و سپس بر اساس نقشه موجود سوراخکاری، جاسازی و دیاموند انجام می گیرد. در آخرین مرحله ساخت این نوع از شیشه در کارخانه تولید کننده، به کوره انتقال یافته و پس از حرارت دیدن تا نقطه ذوب به سرعت خنک می شود.