کارخانه تولیدی شیشه سکوریت نشکن

کارخانه تولیدی شیشه نوع سکوریت و نشکن را با دریافت سفارش ساخت این محصول از خریدار تولید نموده و با استفاده از باربری در اختیار خریدار قرار می دهد.
شیشه سکوریت شده محصولی است که تنها بر اساس سفارش مشتری تولید می گردد زیرا که پس از برش و ساخت دیگر نمی توان تغییری در ابعاد آن ایجاد نمود. کارخانه تولیدی شیشه این محصول را در انواع مختلف و تنها پس از دریافت سفارش خرید تولید و در اختیار خریدار آن قرار می دهد.