کاربرد شیشه لمینت در ساخت سقف

در ساخت سقف شیشه ای می توان از نوع لمینت شده و چند لایه استفاده نمود که کاربرد خاص این محصول به شمار می آید.
ساخت سقف های شیشه ای در جهت استفاده از حداکثر نور موجود در محیط انجام می گیرد که برای آن بهتر است از شیشه های لمینت شده استفاده نمود. کاربرد شیشه های لمینت شده در ساخت بخش های همچون پله، سقف و نما که باید از ریزش شیشه جلوگیری شود بیش از سایر بخش ها مورد نظر می باشد.