کاربرد شیشه لمینت در ساختمان

شیشه های لمینت شده در ساختمان سازی بر اساس اصول و قوانین جدید جایگاه ویژه ای یافته و کاربرد آن افزایش می یابد.
افزایش استفاده از شیشه در ساختمان سازی سبب شده تا خرید محصولات لمینت شده افزایش یابد که این امر به سبب ایمنی و عدم ریزش این نوع از شیشه می باشد. شیشه لمینت شده به سبب تولید با انواع شیشه ها کاربرد های متفاوتی در ساخت ساختمان های بزرگ و فروشگاه های مختلف دارد.