کاربرد شیشه لمینت در آسانسور سازی

با رونق صنعت آسانسور سازی استفاده از دیواره شیشه ای در حال افزایش است که برای این امر نیاز به شیشه لمینت شده با کیفیت و با دوام می باشد.
در آسانسور سازی امروزه به وفور از شیشه استفاده می شود درب آسانسور و دیواره آن را غالبا از شیشه می سازند که شیشه مجاز تعیین شده برای این امر نوع سکوریت لمینت می باشد. کاربرد شیشه های لمینت متنوع بوده و همین امر سبب می شود تا با گذر زمان این شیشه در مکان های بسیاری به چشم بخورد.