نمای شیشه ای اسپایدر با لمینت

امنیت در نمای اسپایدر را می توان با نصب شیشه های لمنیت شده تامین نموده و بابت حوادث غیر مترقبه نگرانی نداشت.
نمای شیشه ای امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است و سازندگان بسیاری از ساختمان های مرتفع نما را با شیوه اسپایدر می سازند.
در این حالت نیاز است تا از شیشه های ایمن نظیر لمینت استفاده گردد تا زمانی که بر اثر طوفان یا زلزله شیشه دچار شکستگی شد افراد حاضر دچار آسیب های بدنی نشوند و ایمنی همچنان حفظ گردد.