مزیت خرید شیشه لمینت چیست

مزیت تهیه و نصب شیشه های لمینت شده چیست که امروزه بر خرید و استفاده از آنها در ساختمان سازی تاکید می شود.
لمینت نمودن شیشه پروسه ای است که در کارخانه های تولید کننده شیشه انجام شده و در طی آن محصولاتی راهی بازار می شوند که پس از شکستن به سبب وجود پلیمر در بین لایه ها شیشه نمی ریزد. مزیت این امر را می توان زمانی درک کرد که به سقوط و برخورد یک قطعه شیشه از ارتفاع فکر کرد که با سر افراد عابر برخورد می کند.