مرکز فروش شیشه ضد گلوله کلاش

چه عاملی سبب می شود تا شیشه های ضد گلوله که توسط مرکز فروش شیشه در بازار عرضه می شوند در مقابل گلوله کلاش مقاومت نمایند؟
تولید شیشه ها با استفاده از چندین لایه ضخیم شیشه منجر به عرضه محصولی می شود که می تواند به راحتی در برابر شلیک مداوم گلوله های کلاش مقاومت کرده و از ورود سارقین جلوگیری به عمل آورد.
با فروش شیشه ضد گلوله مقاوم در برابر اسلحه کلاش امکان سفارش آن به مرکز تولید و توزیع شیشه های ضد گلوله میسر شده است.