قیمت روز شیشه سکوریت مات

استفاده از شیشه های مات همچون شیشه های مشجر همواره متداول بوده است که امروزه امکان عرضه شیشه های سکوریت شده مات همچون ساتینا با قیمت های مختلف و به روز ممکن شده است.
شیشه های مات در انواع ابعاد ضخامت در ساختمان ها به عنوان در و پارتیشن مورد استفاده قرار می گیرند که تولید این محصولات به صورت سکوریت شده سبب شده تا ایمنی افزایش یابد. قیمت روز این محصولات به توجه به نوع خام آنها تعیین می شود.