قیمت روز شیشه سکوریت تراس ساختمانی

شیشه سکوریت را می توان در ساخت دیواره تراس به کار برد که قیمت روز این محصول ساختمانی بسته به پارامترهای مختلف تغییر می کند.
شیشه خام پس از ورود به کوره، حرارت دیده و تا زمان نرم شدن شیشه در آن قرار می گیرد و پس از آن با سرعتی مناسب سرد شده و مقاوم می شود که بر مبنا آن امکان استفاده از این شیشه در تراس ساختمانی میسر شده است. قیمت روز شیشه های سکوریت شده بر مبنا کیفیت شیشه و نوع سکوریت نمودن متفاوت می باشد.