قیمت انواع شیشه ضد سرقت

انواع شیشه های ضد سرقت با نیت افزایش زمان شکستن شیشه و جلوگیری از ورود سارقان از طریق پنجره تولید می شوند که قیمت های متفاوتی دارند.
شیشه های ضد سرقت با برخورد اجسام مختلف به سادگی نمی شکنند و پس از شکستن به سبب وجود یک طلق در بین شیشه ها از ریزش آنها جلوگیری می شود. بر همین مبنا ورود به محل مورد نظر به راحتی ممکن نشده و زمان بیشتری برای ورود و شکستن شیشه صرف می شود. قیمت این نوع از محصولات بسته به ضخامت متفاوت می باشد.