فروش مستقیم شیشه سکوریت درب مغازه

پس از سکوریت نمودن شیشه می توان از آن جهت ساخت درب مغازه ها استفاده نمود که با خرید مستقیم از مرکز فروش این محصولات می توان به بهترین قیمت را به دست آورد.
شیشه های سکوریت شده این قابلیت را دارند که بتوان درب هایی بدون قاب را برای استفاده در فروشگاه ها و یا درب بخش های مختلف ادارات به کار برد. فروش مستقیم این نوع از شیشه با ساخت آنها در شرکت های تولید و فروش این محصولات انجام شده و در دسترس خریدار این نوع از شیشه مقاوم قرار می گیرد.