فروش شیشه لمینت ضد گلوله استاندارد

با توجه به اینکه شیشه ضد گلوله باید در برابر شلیک تفنگ های مختلف مقاومت نشان دهد استاندارد های ویژه ای جهت تولید و فروش این محصولات وجود دارد.
به منظور تولید شیشه های ضد گلوله استاندارد هایی وجود دارد که پس از آزمایش آنها در برابر شلیک تفنگ های مختلف تعیین شده است.
شیشه لمینت ضد گلوله در کارخانه های سازنده شیشه های لمینت قابل تولید می باشند که بر همین راستا خرید و فروش نوع استاندارد توسط نمایندگی های آنها انجام می گیرد.