فروش شیشه لمینت سکوریت در ضخامت سفارشی

با ارتباط مستقیم با مرکز فروش شیشه لمینت می توان نوع سکوریت شده آن را در ابعاد سفارشی خریداری نمود.
شیشه های لمینت را می توان با استفاده از شیشه های سکوریت شده نیز تولید نمود. از این رو خریدار شیشه که نیاز به شیشه لمینت سکوریت دارد می تواند به صورت سفارشی این محصول را خریداری نماید. مرکز فروش شیشه می تواند سفارش را در ابعاد و ضخامت مورد استفاده در ساختمان سازی در اختیار افراد قرار دهد.