فروش انواع ضخامت شیشه لمینت در کارخانه

در کارخانه های تولید کننده شیشه با استفاده از انواع ضخامت های موجود شیشه های لمینت شده را در تنوع و مطابق با نیاز مشتری تولید و در اختیار او قرار می دهد.
در تولید شیشه های لمینت شده نیاز است تا این محصول با ضخامت های مختلفی تولید گردد تا بتوان بسته به نوع کاربرد آن را متناسب انتخاب نمود و شیشه بیش از حد نیاز، سنگین و یا ضخیم نباشد.
تولید انواع شیشه های لمینت در کارخانه با استفاده از ضخامت های مختلف شیشه انجام می گیرد که فروش آن بر اساس سفارشات ثبت شده را ممکن می کند.