عرضه شیشه سکوریت لمینت شده شفاف

با لمینت نمودن شیشه های سکوریت شده شفاف، استفاده از این نوع شیشه در ارتفاعات و کف میسر شده که می‌توان جهت سفارش خرید مرکز عرضه در ارتباط بود.
تامین نور کافی مورد نیاز در فضاهای مختلف عمومی خصوصی با استفاده از شیشه های شفاف در پنجره و سقف ساختمان ها ممکن شده است. که برمبنای این امر نیازی به روشن نمودن هیچ گونه چراغی نمی باشد .مرکز عرضه شیشه با تولید شیشه های سکوریت شده به صورت لمینت امکان استفاده از این شیشه را در سقف و کف فراهم نموده که بدین طریق نور بیشتری وارد فضای سالن و زیر زمین دیگر می شود.