عرضه انواع شیشه سکوریت نشکن

انواع شیشه سکوریت نشکن مقاومتی بالا در برابر حرارت و ضربه دارند که همین امر عرضه آنها را برای مصارف مختلفی در ساختمان سازی در بازار ممکن می سازد.
شیشه های در حالت خام مقاومتی ندارند از اسن رو به سرعت در اثر برخورد ضربه می شکنند و خطرات جدی را برای افراد ایجاد می نمایند.
شیشه های شفاف و رنگی با استفاده از روش های ویژه به صورت سکوریت شده و نشکن تولید می شوند که عرضه انواع مختلف آن در بازار میسر می باشد.