صنایع تولید شیشه سکوریت خم

شیشه های سکوریت شده با استفاده از تجهیزات نوین به صورت خم در کارخانه های تولید کننده قابل سخت و عرضه در بازار می باشند.
صنایع تولید شیشه با ساخت انواع شیشه سکوریت مدرن و لوکس صنعتی و نشکن با میزان خمش ها و شعاع های متنوع در ابعاد گوناگون، امکان استفاده از شیشه های خم را در در بخش های مختلف ساختمانی ایجاد نموده اند. تولید این محصول بسته به سفارش مشتری و در شعاع مورد تظر او تولید می شود.