شیشه سکوریت لمینت شده در بازار

آیا در حوزه شیشه لمینت از انواع شیشه سکوریت شده نیز استفاده می شود؟ خرید و فروش این نوع از شیشه در بازار کشور رایج می باشد؟
تولید شیشه های لمینت شده با استفاده از دو نوع شیشه خام و سکوریت شده امکان پذیر است که به لحاظ مقاومت تفاوت هایی را با یکدیگر دارند. با توجه به وجود فروشگاه های اینترنتی امکان خرید شیشه های سکوریت لمینت در بازار کشور مهیا شده است که می توان از آن در ساخت پله استفاده نمود.