شرکت تولید شیشه لمینت سکوریت

فرآیند های حرارتی در شرکت تولید شیشه لمینت سکوریت محصولی را تحویل مشتری می دهد که هنگام حادثه خرده شیشه ها از یکدیگر جدا نمی شوند.
شیشه خام در هر صورت به نسبت سکوریت شده مقاومت کمتری داشته و شکننده می باشد. شرکت تولیدکننده شیشه لمینت جهت افزایش مقاومت این محصول از شیشه سکوریت شده در تولید استفاده می نماید تا بدین طریق محصولی با مقاومت بالا و عدم ریزش را در بازار شیشه کشور عرضه بنمایند.