ساخت و فروش شیشه سکوریت

آیا ساخت شیشه سکوریت ایران در ضخامت های مختلف انجام می گیرد؟ مرکزی برای خرید و فروش این نوع شیشه در بازار تاسیس شده است؟
تغییر شکل ساختمان ها به ویژه ساختمان های تجاری از حالت قدیمی به مدرن که در آن از شیشه های بیشتری به نسبت سابق استفاده می شود سبب شده تا توجه به استفاده از شیشه سکوریت افزایش یابد.
در ساخت این نوع شیشه به سبب افزایش حرارتی که به روی آنها اعمال شده است، شیشه هایی مقاوم تولید شده که فروش آن از طریق مراکز عرضه شیشه ایمنی را در ابعاد مختلف انجام می شود.