خریدار شیشه لمینت شفاف ساده

خریدار شیشه لمینت شده شفاف ساده معمولا آن را در مکان هایی استفاده می کند که به موجب آن هم امنیت تامین شده و هم فضای مقابل به خوبی دیده شود.
شیشه های لمینت شده به سبب شفافیت مناسب امکان عبور نور را فراهم کرده و تا حدودی از گذر اشعه های خطرناک نور آفتاب جلوگیری می کند.
خریدار شیشه لمینت شده ساده می تواند به سبب مزیت نریختن این شیشه پس از شکستن در هنگام بروز حادثه در پنجره های خارجی ساختمان از آنها استفاده نماید، زیرا که پس از شکستن شیشه به سبب طلق موجود شیشه در جای خود باقی می ماند که تا زمان تعویض امنیتی ویژه را ایجاد می نماید.