تولید پارتیشن شیشه سکوریت اداری

پارتیشن های شیشه ای اداری را غالبا با استفاده از شیشه سکوریت تولید می نمایند تا بدین وسیله از شکستن آن به سادگی جلوگیری نمایند.
امروزه در دکوراسیون مدرن بخش های اداری دیوارهای آجری درحال حذف شدن می باشند و به تدریج پارتیشن های شیشه ای جایگزین آنها می شوند. تولید شیشه های سکوریت شده و استفاده از انواع طرح های و یا ساده آنها به جای پارتیشن شرایطی را ایجاد کرده تا با ایمنی این امر محقق گردد.