تولید شیشه لمینت جدید رنگی

مرکز تولید شیشه لمینت در لیست جدید تولید خود نوع رنگی آن را نیز قرار دادند که با تفاوت قیمت نسبت به نوع شفاف آن در بازار عرضه می گردد.
استفاده از شیشه های رنگی همواره در ساختمان سازی متداول بوده است سایر شیشه ها محصولات نیز در صورت شکستن به تکه های برنده ای تبدیل می‌شدند که خطرات فراوانی را به همراه داشت، به ویژه اگر بر روی قسمتهای بالای پنجره و یا سقف مورد استفاده قرار میگرفت. ساخت و عرضه شیشه لمینت در تنوع رنگی سبب شده تا بتوان از این محصول در بخش های مختلف بدون نگرانی استفاده نمود.