تولید شیشه لمینت انواع ضخامت pvb

تولید شیشه لمینت شده با استفاده از طلق های pvb در چند ضخامت صورت می گیرد که به واسطه این امر انواع محصولات راهی بازار کشور می شوند.
در تولید شیشه های لمینت شده تنها ضخامت شیشه نیست که قابل تغییر می باشد بلکه طلق pvb نیز در ضخامت های موجود بوده و در بین شیشه های قرار می گیرد. این ضخامت وابسته به نوع کاربرد شیشه با تغییراتی همراه می باشد که متخصص در این امر ضخامت های مورد نیاز شیشه و طلق را تخمین می زند.