تولید شیشه ضد گلوله کلاش

امکان تولید شیشه ضد گلوله که بتواند به خوبی در برابر شلیک گلوله کلاش مقاومت کند، در ایران فراهم شده است.
امروزه سارقان از انواع سلاح های گرم استفاده می کنند که بر اساس آن نیاز است تا با تولید شیشه هایی مقاوم از ورود آنها جلوگیری شود.
شیشه های ضد گلوله با توان تحمل گلوله های اصابت کرده از تفنگ کلاش امنیت را در فضای داخلی ساختمان ایجاد نموده و از آسیب دیدن افراد حاضر بر اثر برخورد گلوله جلوگیری می کند.