تولید شیشه سکوریت و لمینت

توجه به استفاده از شیشه در معماری مدرن در ارتفاعات و در ابعاد بزرگ نیاز به تولید شیشه های ایمن و نشکن را ایجاد نموده است.
شیشه های سکوریت و لمینت در گروه شیشه های ایمن دسته بندی می شوند که بر اساس آن می توان بسته به مسائل ایمنی اقدام به نصب یکی از این دو نوع شیشه نمود. این دو روش به لحاظ روال تولید و نوع واکنش در برابر ضربه متفاوت می باشند که همین امر در کاربرد آنها تفاوت هایی را ایجاد می کند.