تولید سفارشی انواع شیشه لمینت سکوریت

تولید انواع محصولات ایمن لمینت با استفاده از شیشه سکوریت شده، به صورت سفارشی توسط کارخانه ها ساخت شیشه انجام می گیرد.
شیشه لمینت با دریافت استاندارد های ویژه در حوزه ساختمان سازی به عنوان محصولی ایمن شناخته شده است که بر مبنا آن تقاضا برای خرید این نوع از شیشه افزایش یافته است. تولید سفارشی این نوع از شیشه با استفاده از نوع سکوریت شده نیز انجام می شود تا خرید انواع نمونه های مقاوم آن ساده تر شود.