تولید انواع ضخامت شیشه سکوریت و لمینت

شیشه های سکوریت و لمینت در انواع ضخامت تولید می شوند که به سبب آن خرید نوع مناسب برای خریدار شیشه ممکن می شود.
شیشه سکوریت در صورت شکستن در تکه هایی بی خطر بر روی زمین پخش می شود و شیشه لمینت بدون ریزش به سبب وجود طلق در جای خود باقی می ماند. تولید این محصولات در انواع ضخامت صورت می گیرد که خریدار شیشه می تواند بسته به توان مالی و نوع خرید در مورد انتخاب آنها تصمیم گیری نماید.