تولید انواع شیشه سکوریت شده

انواع شیشه های سکوریت شده در بازار کشور تولید و عرضه می شوند که به سبب آن می توان به سهولت آنها را تهیه نموده و در مکان های مورد نظر از آنها استفاده نمود.
تولید شیشه ای که بتوان در اثر برخود اشیا و ضربات مقاومتی بیش از نمونه های عادی از خود نشان بدهد چند سالی است که در کشورهای مخنلف رایج شده است. در ایران نیز این نوع از شیشه با نام سکوریت تولید و به فروش می رسد که انواع ضخامت آن به منظور استفاده در بخش های مختلف ساختمانی مطابق با نیاز مشتری و کاربرد مورد نظر او قابل تولید بوده و با قیمت مناسب عرضه می باشد.