تولید انواع شیشه سکوریت ساختمان

در ساختمان ها جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث می توان از انواع شیشه سکوریت تولید شده در کارخانه ها استفاده نمود.
تولید انواع شیشه سکوریت به روش حرارت دیدن این محصول تا مرز ۷۰۰ درجه سانتیگراد و سپس خنک کردن در عرض چند ثانیه ی کوتاه توسط دستگاه پیشرفته صورت می گیرد.
زمانی که شیشه سرد و به دمای معمولی می رسد مقاومت چند برابری نسبت به شیشه ی معمولی پیدا می کند که می توان از آن در بخش های مختلف ساختما اداری، مسکونی و تجاری استفاده نمود.