تفاوت انواع شیشه لمینت pvb و سکوریت

تفاوت اصلی و عمده انواع شیشه های لمینت شده pvb و سکوریت در نوع شکست و ریزش پس از آن می باشد.
شیشه های سکوریت شده به صورت قطعات مربعی کوچک و صیقلی می شکنند و پس از شکست بر روی کف محل می ریزند. این درحالی است که شیشه های لمینت شده رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند بسته به نوع شیشه به کار رفته نوع شکست متفاوت بوده اما در هر صورت تفاوت اصلی لمینت pvb با سکوریت عدم ریختن شیشه بر روز زمین و منسجم ماندن آن است.