تفاوت اصلی شیشه لمینت و سکوریت

تفاوت اصلی موجود بین دو نوع شیشه سکوریت و لمینت شده در چیست؟ آیا امکان استفاده از این نوع از شیشه ها به جای یکدیگر وجود دارد؟
شاید در اصل مقایسه دو نوع شیشه سکوریت شده و لمینت با یکدیگر امر درستی نبوده و نمی توان آنها را با یکدیگر مقایسه نمود. زیرا که شیشه سکوریت نوع مقاوم شده شیشه های شفاف است و شیشه لمینت فرآیند تولید شیشه ای ایمن است که می توان بسته به نوع استفاده شیشه سکوریت یا لمینت را به کار برد.