اعطای نمایندگی شیشه هوشمند حمام شیشه ای

شرایط چگونگی اعطای نمایندگی شیشه چیست؟ استفاده از شیشه های هوشمند در فضاهای مختلف مثله حمام ها یا نماها به چه دلیل است؟
شیشه های هوشمند شیشه هایی هستند که میتوانند در برابر تغییرات محیط از خود عکس العمل نشان دهند به دلیل این خاصیت مهم در این نوع محصول استفاده گسترده ای در فضاهای مختلف معماری ازجمله حمام های شیشه ای میباشد که کارخانه های زیادی آمادگی خود را در اعطای نمایندگی به این محصول پرکاربرد در شهرهای مختلف داشته است.